KARIBU KATIKA WEBSITE YETU, AMBAYO INAHUSU NENO LA MUNGU. UNA KARIBISHWA KUTOA MAONI YAKO YOYOTE YATAKAYO WEZA KUTUKUTANISHA WANAWOTE WA MUNGU KWAPAMOJA. NAWASIHI KILA MMOJA WETU AJIHESHIMU KWA KUTUMIA LUGHA ZINAZOELEWEKA.

Featured Posts

Saturday, January 7, 2017

KUOKOKA NA KUONGOKA

Posted by Savior Ministry at 7:07 PM 0 Comments
Bwana Yesu Asifiwe.

Neema na Amani zizidishwe kwako.

Napenda nizungumze na wewe kidogo kuhusu hivi vitu viwili: KUOKOKA (being saved or being born again) na KUONGOKA (being converted or changed).

Ukiangalia kwa haraka haraka unaweza ukaona kama hivi vitu viwili vipo sawa lakini havipo sawa hata kidogo.

Yesu siku moja akizungumza na wanafunzi Wake aliwaambia:

Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano; lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike; nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. (LK. 22:31, 32).
Katika hayo maandiko hapo juu inaonekana wanafunzi wangepitia mahali pagumu lakini Yesu akawa amemwombea Petro ili imani yake isitindike au isishindwe na akamwambia atakapoongoka, au kwa maneno mengine atakapobadilishwa kutoka kwenye hiyo hali kurejea kwenye hali ambayo alitakiwa awe nayo awasaidie wengine.

Tunapozungumzia kuokoka tunazungumzia kutolewa dhambini na Yesu kwa njia ya muujiza wa kuzaliwa mara ya pili.

Ni kuhamishwa toka kwenye ufalme wa giza kuja kwenye Ufalme wa Mwana wa Pendo Lake.

Ni kutoka gizani kuja nuruni.

Kuokoka kunazungumzia zaidi kuhamishwa.

Kuongoka ni kitu ambacho kinaanza kutokea baada ya kuokoka.

Ni badiliko ambalo linaanza na kuendelea ndani ya mtu baada ya kuokoka ili kumfanya azidi kufanana na asili ya uamuzi ambao ameuchukua wa kumpa Yesu maisha Yake.

Tuangalie maandiko mawili matatu tuweze kuelewa kidogo hiki kitu.

Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu; kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. (MT. 11:28 - 30 ).

Kwenye mistari ambayo ndo tumetoka kusoma kuna vitu viwili vinazungumziwa kwenye hii mistari.

1. Kuja kwa Yesu ambako ndo kuokoka kwenyewe.

2. Kujifunza kwa Yesu ambako ndiko kutakakosababisha badiliko ambalo ndo kuongoka kwenyewe.


Wengi wakishaokoka wanafikiri ndo mwisho wa kila kitu wakati kuokoka ni mwanzo tu wa safari.

Baada ya kuokoka lazima ujifunze namna mpya ya kuishi kwa kujifunza maneno ya Mungu.

Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. (MT. 28:19 - 20 ).

Yesu alipowaagiza wanafunzi Wake wakawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi aliwapa vitu viwili vya kufanya:

1. Wakawabatize ambako ndiko kuokoka maana sehemu nyingine maandiko yanasema aaminiye na kubatizwa ataokoka.

2. Kuwafundisha kushika yote aliyo waamuru ambako ndiko kutazaa kuongoka au badiliko la kitabia.

Wengi wamefadhaishwa na kukatishwa tamaa na wokovu maana hawaoni badiliko la kitabia baada ya kuokoka wasijue kuwa wokovu huleta badiliko la hadhi (status) na mafundisho ndiyo huleta badiliko la kitabia na mwenendo.

Kwa kadiri mtu unavyojitoa kwenye mafundisho na kulisoma neno la Mungu unajengwa kwenye utu wako wa ndani ili uweze kuanza kubadilika kitabia na kimwenendo.

Embu tuangalie andiko lingine.

Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli; tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. (YN. 8:31 - 32).

Katika andiko ambalo ndo tumetoka kusoma tena tunaona kuna vitu viwili vinazungumziwa:

1. Kumwamini Yesu ambako ndiko kuokoka.

2. Kuendelea katika neno Lake ambako ndiko kunaleta mabadiliko ya kitabia na kimwenendo ndani ya mtu ambako ndo kuongoka kwenyewe.
Wengi wamepitia hatua ya kwanza ya kuokoka lakini kwa sababu hawakuendelea katika neno Lake kwa njia ya mafundisho na usomaji wa neno hawajaanza kuona mabadiliko ya hatua ya pili.

Hatuwezi kuwekwa huru kimwenendo na kitabia kama tusipoendelea kwenye hatua ya pili ambayo ni ya kuendelea katika neno Lake.

Wengi wamekatishwa tamaa na kutokubadilika kwa tabia zao baada ya kuokoka kwa sababu hakuna hatua za makusudi ambazo wanazichukua kujenga mazingira ya badiliko hilo au wamejenga lakini hawajaipa muda wa kutosha wa kuanza kusababisha hilo badiliko.

Kuna kuokoka na kuna kuukulia wokovu.

Kuokoka ni tukio ambalo atokana na uamuzi wa kunfanya Yesu Bwana.na Mwokozi wa maisha yetu.

Kuukulia wokovu ni mchakato na huo mchakato ndo unaitwa kuongoka.

Tuangalie tena andiko lingine.

Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu; (1 Petro 2: 2).
Watoto wachanga waliyozaliwa sasa  ndo hao waliyookoka na tukishaokoka tunatakiwa kuyatamani maziwa ya akili yasiyoghoshiwa ambayo ni mafundisho sahihi ya neno la Mungu na usomwaji wa neno.

Usipokuwa msomaji wa neno na mhudhuriaji wa mafundsisho huwezi kuukulia wokovu na usipoukulia wokovu huwezi kuona badiliko la kitabia na kimwenendo maishani mwako.

Hapo ndo wengi walipokwama.

Ngoja nikuonyeshe kitu kingine.

Basi nasema, Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. (GAL. 5: 16 - 17).
Maandiko hapa yapo wazi kuwa tukienenda kwa Roho hatutatimiza kamwe tamaa za mwili.

Unapokoka tamaa za mwili hazifi.

Ila unazidhibiti kwa kuenenda kwa Roho.

Huwezi kuenenda kwa Roho kama roho yako wewe ni dhaifu.

Kinachofanya roho yako iwe na nguvu ni kuukulia kwako wokovu na kuukulia kwako wokovu kunategema mafundisho sahihi unayopata na jitihada binafsi za kinidhamu za usomaji wa neno.

Wengi wanahangaika na kutimiza tamaa za miili yao kwa sababu hawaenendi kwa Roho na wanashindwa kuenenda kwa Roho kwa sababu roho zao ni dhaifu na ni dhaifu kwa sababu hawajaukulia wokovu na hawajaukulia wokovu kwa sababu hawajayatamani maziwa ya akili yasiyoghoshiwa ambayo ni mafundisho sahihi ya neno la Mungu na usomaji binafsi wa neno la Mungu.

Kukua ndiko kunakoongeza nguvu ya roho zetu na kurahisisha kuenenda kwetu kwa Roho.

Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. (LK. 1: 80).

Kwa kadiri unavyokua ndivyo unavyoongezeka nguvu rohoni na inakuwa rahisi kuyaishi maisha ya kuenenda kwa Roho maana roho iliyokua ni rahisi sana kumwitikia Roho Mtakatifu.

Ngoja nikuonyeshe andiko lingine:

mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya; na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. (EFE. 4:22 - 24).
Katika andiko ambalo tumetoka kunukuu tunaambiwa tuvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kufuata tamaa zenye kudanganya.

Kuvua ni mchakato ambao unawezeshwa na kufanywa upya roho ya nia zetu kwa njia ya mafundisho sahihi ya neno la Mungu na usomaji wa neno katika maisha ya mwamini.

Hatuishii tu kwenye kuuvua utu wa zamani bali pia tunaenda hatua moja zaidi ya kumvaa mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.

Huu mchakato wa kuuvua utu wa zamani na kuuvaa utu mpya ndo unaitwa kuongoka na unawezekana tu kama tayari umeokoka.

Lakini pia tuwe makini kujua kuwa kuongoka hakutokei tu kwa sababu umeokoka.

Kuongoka kunatokea kwa sababu kuna hatua za makusudi unazichukua kama ambavyo tumeona kwa sehemu kwenye hili somo la leo.

Tuangalie tena andiko lingine.

Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. (EFE. 4:15).
Kwa kadiri tunavyoishika kweli (ambayo ni neno la Mungu, na hiyo twaishika kwa kuiishi, huku tukisukumwa na upendo wetu kwa ajili ya Bwana), tunakua hata kumfikia Yeye Yesu katika yote kimwenendo na kitabia.

Huku sasa ndo kuongoka.

Nimalizie somo la leo kwa andiko lingine.

Lakini sisi sote, kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, aliye Roho. (2 KOR. 3: 18).
Uso usiotiwa utaji unaozungumziwa kwenye andiko tulilonukuu ni uso ambao haujazibwa kuona kile ambacho neno la Mungu linatufundisha.

Kwa kadiri tunavyoelewa kile ambacho neno la Mungu linafundisha hilo litaonekana zaidi katika maisha yetu ya kimwenendo na kitabia na itapelekea sisi kubadilishwa ambako ndiko kuongoka kwenyewe.

UMEBARIKIWA MNO, YESU AKUTUNZE.

Tuesday, January 3, 2017

JARIBU KUFANYA NA YESU MWAKA HUU 2017

Posted by Savior Ministry at 7:50 AM 0 Comments


Bwana Yesu asifiwe!

Mara nyingi katika maisha yetu huwa tunafeli na kukosea shuleni,kazini,kwenye biashara,katika ndoa.n.k Hii ni kwa sababu tunategemea akili zetu na maarifa yetu wenyewe.
Ebu tusome maandiko

 Yohana 15:5
5 Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lo lote.

Hapa tunapata majibu kwanini hatufanikiwi sababu Neno la Mungu ni amini na kweli nalo lasema kwamba pasipo yeye(Yesu) sisi hatuwezi kufanya neno lolote...hii ina maana wakati wowote tunapomuweka nje ya mipango na maamuzi yetu...tumeamua kufeli au kushidwa.

Yamkini ulitenda na kufanya mengi mwaka jana na hayakufanikiwa sababu ulimuacha Yesu nje ila mwaka huu mualike ufanye naye na utaona mafanikio tele.

Utaona ukisoma Yohana 21:1-11
Utaona wanafunzi walivua samaki wakiwa peke yao na kukosa samaki lakini alivyokuja Yesu walipata samaki...
Kwanini?
Kwa sababu Yesu alivyokuja aliwapa Direction(MWELEKEO) aliwaambia katika mstari wa 6 tupeni jarife katika upande wa kuume....
Sijui unaona kitu hapo!!!

Yeye Yesu akiwa na wewe atakupa mwelekeo wapi upite wapi usipite nani uhusiane nae nani usihudiane nae...
Tunamuhitaji huyu Yesu maana bila mwelekeo hatutaweza fikia tunapotaka kufika.
Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia.
Yesu anaijua kesho Yetu ebu mkabidhi njia zako aziongoze...mwambie atwae miguu yako kwa uongozi wake...pasipo yeye mwenye maono tutashidwa kujizuia na kufanya yasiyo tupasa na hivyo kushidwa kufikia hatma zetu...

Mkabidhi Bwana njia zako pia umtumaini naye atafanya.

Mungu akubariki.

Monday, April 4, 2016

A VISION

Posted by Savior Ministry at 8:39 PM 0 Comments


What is a Vision?
A vision is something more important as your life is, Its something that you where created for!
Its something that caught your whole heart,something that you like and wish to do more,something that you see that its far and away from your abilities and powers, something so high but the one that your heart likes more...
Its something that you real want to work on,explore it and make others see though its not in your might at the moment!

Why A Vision is like that? A vision is always what you want to do more, something so higher, that its so far from your abilities
Why this? Its because a vision comes from the heart of God, its something so high and big, that you can't fulfill with your ability, strength or power, its something that will be released and seen by other Human beings, if only you depend fully to the source of that Vision, God- Your Creator, who put that Vision at the same day and minute He created you.

Properties/Characteristics of A Vision
1. A Vision, is always a single way. It’s something personal, its something that God put specifically into the heart of a person... Genesis37:5-11
Joseph had a Vision to be a great leader, God had put it in His heart, He was confident to tell his brothers and parents, but they didn't understand it! Why? Because a Vision is something that You and God know well, but other people come to understand it when it is revealed and opened fully.
Therefore do neither be discouraged, nor depressed when you tell others about your Vision and they seem to be far from what you see and sometimes if they turn against you or leave you....Remember, a Vision is something Personal, which You and God know well and others come to agree when they see it Revealed.
2. A Vision is something that is surely come to pass in your life, if you work on it, without hesitating or procrastinating it!
Why it will come to pass? Because its something that God kept in your heart, is something that if you listen to God and let Him lead you, Direct you, and counsel You, it surely come to pass...Psalms32:8, Isaiah48:17
A Vision is surely come to pass, but it takes along time to be totally open to others, Example: Joseph had a vision to be a great leader; he got that Vision when He was 17 Yrs, Genesis37:2 but he never became so till he was at 30's
More than 13 yrs to wait for God to make it out for you, Its a time that you need to be more than patience, unless otherwise you loose everything!
A Vision takes long time to be manifested, what you need is to wait patiently, under cover of prayers, Luke18:1 and keeping the word of God deep-inside your heart, Colossians 3:16, Psalms119:9, 11
3. Your vision may first bring you down, before it lifts you up
The story of Joseph is a very relevant example that can help you see this reality, Genesis chapters37, 38, 39, 40 and 41
Also the story of David when he was anointed to be King of Israel, After killing Goliath, he was running from one place to another, to escape a death by King Saul,1samwel 16:6-13,1Samwel17:1...1Samwel18:6....
The last Relevant example is the Vision of My Lord and my Savior, my friend and my brother  Jesus Christ, His Vision that was kept in His heart was to save the lost,1Timothy1:15,Luke19:10
In doing so He had even to endure the death of curse,” death of the cross" so that to make it be true, in doing so, He was in a grave for three days and nights, but at the end God resurrected Him and been honored more than Angels,Hebrews1:3-4 and mostly has been given the might name than any other name was at past, is at present or that will come in future, so that every knee shaft bow and every mouth shaft confess that Jesus is the LORD for the Glory of God-the Father,Philippians2:9-11
Mostly>Never loose your Vision
Its your Vision that keeps you in focus,
Your Vision provides the Force of Direction,
When you have a direction you must have a drive.
-When Alexander the Great had a vision, he conquered the world, when he lost lost it, He couldn't conquer a bottle of alcohol
-When David had a Vision,he conquered Goliath,when he lost it,he couldn't conquer his own lust
-When Samson had a Vision,he could defeat a thousand of elite men,when he lost it,he couldn't handle one woman
-When Noah had a Vision,he built an ark to preserve the human race,when he lost it,he got drunk and curse his son

Advice
Keep in touch with God,never go offline,always online with God,through Jesus!
Obey God and be ready any time to hear and do the way He wants,without asking or arguing,why?Because the Vision you have Came from God,and without His help you can't make it the way He wants it to be!
Be patient
Be prayerful
Be God's Word Reader and Doer

Tuesday, March 29, 2016

UBATIZO KAMA UNAVYOFUNDISHWA NA BIBILIA.

Posted by Savior Ministry at 7:44 AM 0 Comments
Nimeona ni vema nichukue muda wangu kidogo kuandika juu ya somo hili nyeti ambalo limekuwa sababu ya mvutano mkubwa sana katika mwili wa Yesu Kristo hususa katika nchi yetu.

Binafsi ninapozungumzia mwili wa Yesu  Kristo nazungumzia kila mmoja ambaye amesafishwa na damu ya Yesu Kristo na kufanya uamuzi wa kumpa Yesu maisha yake kwa njia ya kuokoka. Mwili wa Yesu Kristo haujumuishwi na madhehebu ya Kikristo yaliyopo bali na watu toka madhehebu hayo yote ambao wameoshwa dhambi zao kwa damu ya Yesu baada ya kufanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yao, yaani wameokoka au wamezaliwa mara ya pili. Mwongozo thabiti wa watu hawa sio misimamo ya madhehebu wanayotoka bali ni neno la Mungu na ndicho kinachotuunganisha wanamwili wa Kristo bila kujali tumetoka madhehebu gani. Kwa kuwa kila dhehebu, kanisa na huduma lina utaratibu wake wenyewe kiunganishi kikuu cha watu wa Mungu toka madhehebu haya ni neno la Mungu ambalo pia linajulikana kama Bibilia au Maandiko Matakatifu.

Sasa ni dhahiri nikisema hivyo kwamba kila kanisa, huduma na dhehebu, lina utaratibu wake wa kubatiza. Wengine wana batiza watoto, wengie kwa maji machache, wengine kwa maji mengi nk. Nia ya fundisho hili sio kuingilia taratibu za makanisa, huduma au madhehebu za kubatiza bali ni kuleta ufahamu juu ya ubatizo ambao Yesu aliuagiza ambao huo hauna uhusiano hata kidogo na batizo zingine za kimapokeo ambazo zinaendelea katika makanisa, madhehebu au huduma mbalimbali.

Kila ubatizo upo kwa sababu zake na kwa makusudi yake. Ni wajibu wangu katika somo hili kufundisha ule ambao uliagizwa na Yesu.

UBATIZO NI NINI?

Neno ubatizo kama linavyotumika katika maandiko ya Agano Jipya linamaanisha kuzamisha ndani ya, linamaanisha kuzika katika, linamaanisha kufunika kabisa na.

Tukianzia kwenye maana ya neno ubatizo na jinsi ambavyo limetumika katika bibilia hakuna kiashiria chochote kwamba hili zoezi linaweza likafanywa kwa kunyunyiza au kuogesha na maji. Ni wazi tukianzia kwenye maana hili zoezi katika utekelezaji wake litahitaji tu maji mengi ili kulikamilisha. Kwa hiyo ubatizo ni wa maji mengi na mhusika lazima azamishwe kabisa ndani ya maji hayo, afunikwe kabisa na hayo maji na azikwe kabisa ndani ya hayo maji.

Tunavyoendelea kutafakari hili somo kimaandiko tutazidi kuona kweli hii ikijidhihirisha tena na tena na tena katika maandiko na tutaona kabisa kuwa ubatizo aliyouagiza Yesu ni wa maji tele na huu hauna uhusiano kabisa na batizo za kimapokeo ambazo baadhi ya makanisa na madhehebu ya Kikristo wanatumia kuwathibitisha waumini wao.

Hii itatusaidia kama mwili wa Kristo kujua kuwa tukishamwamini Bwana Yesu na kuamua kuokoka inatupasa kubatizwa kwa ubatizo huu aliyouagiza hata kama awali kabla ya kuamini tulibatizwa katika madhehebu yetu, maana ule ubatizo tuliyobatizwa katika madhehebu yetu kabla ya kumwamini Yesu na kumfanya Bwana na Mwokozi wa Maisha Yetu una maana yake na huu aliyoagiza Yesu nao una maana na umuhimu wake.

MAANDIKO YANAFUNDISHA NINI KUHUSU UBATIZO?

Tuanze mjadala katika kipengele hiki kwa andiko la muhimu sana katika kuuanzisha mjadala huu na somo hili.

Waebrania 6: 1 - 3.

Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu; tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na wa kuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya mabatizo, na kuwekea mikono, na kufufuliwa wafu, na hukumu ya milele. Na hayo tutafanya Mungu akitujalia. (EBR. 6:1-3 SUV).

Kwa mujibu wa hili andiko ubatizo miongoni mwa mafundisho mengine ni fundisho la kwanza au la msingi katika Ukristo. Msingi ni wa muhimu sana na ndiyo unaobeba jengo zima. Msingi ukiwekwa vibaya jengo linalokuja kujengwa juu yake hautakuwa na uhakika wa uimara.

Kwa kuwa ubatizo ni somo la msingi kulipuuzia na kulifanya halina umuhimu ni kosa kubwa sana kwa mujibu wa hili andiko. Kusema kuwa ukibatizwa na maji mengi au machache yote yatakauka ni kudharau mafundisho na maagizo ya Yesu juu ya hili na ni kupuuza na kubeza agizo la muhimu sana ambalo lilitolewa na Yesu Kristo. Umuhimu wa ubatizo sio kama unakauka au hukauki ni nani aliagiza ifanyike na iliagizwa ifanyike kwa utaratibu gani?

Kwa kuwa ubatizo ni moja ya maagizo ya msingi ya Yesu Kristo kwa kanisa kama tukipuuza hili agizo tutakuwa tumepuuza kitu cha muhimu sana ambacho kitasababisha msingi wa maisha yetu ya Ukristo kutokuwa kamili na kama Daudi alivyosema:

Zaburi 11: 3;

Kama misingi ikiharibika, Mwenye haki atafanya nini? (ZAB. 11:3 SUV).

Umuhimu mkubwa sana wa ubatizo unaenda tena kujidhihirisha katika maandiko haya yafuatayo:

I Yohana 5: 8, 9.

Kwa maana wako watatu washuhudiao [mbinguni, Baba, na Neno, na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kisha wako watatu washuhudiao duniani], Roho, na maji, na damu; na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi; kwa maana ushuhuda wa Mungu ndio huu, kwamba amemshuhudia Mwanawe. (1 YOH. 5:8, 9 SUV).

Mbinguni kuna watatu watakaotushuhudia na duniani pia kuna watatu watakaotushuhudia.

Kwa mbinguni watakuwa, Baba, Neno ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu.

Duniani napo kutakuwa na watatu, Roho Mtakatifu, maji na Damu.

Roho Mtakatifu atakushuhudia kuwa amekujaza. Maji yatakushuhudia kuwa yalikubatiza na Damu itakushuhudia kuwa ilikuosha.

Usipuuzie swala la ubatizo. Najua umeoshwa kwa Damu ya Yesu, umejazwa na Roho Mtakatifu, lakini je, umebatizwa baada ya kuamini na tena kama maandiko yanavyofundisha kwa maji mengi?

Kama kuna mtu mmoja ambaye alikuwa hana ulazima wa kubatizwa, alikuwa ni Yesu Kristo maana katika siku Zake, ubatizo uliyokuwepo, yaani ule wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa toba. Watu walikuja kwa Yohana Mbatizaji kubatizwa, wakizitubia dhambi zao.

Mathayo 3: 5, 6.

Ndipo walipomwendea Yerusalemu, na Uyahudi wote, na nchi zote za kandokando ya Yordani; naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. (MT. 3:5, 6 SUV).

Kama watu walikuwa wanakuja kwa Yohana Mbatizaji kubatizwa huku wakizitubia dhambi zao, na ubatizo wa Yohana ulikuwa wa toba, kulikuwa na umuhimu gani wa Yesu Kubatizwa wakati Yeye alikuwa Mwana Kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu? Asiye na dhambi anahitaji vipi kubatizwa ubatizo wa toba?

Pia kwenye huo mstari hapo juu natamani uone kuwa walibatizwa huku wakiziungama dhambi zao. Kwamba umeongozwa sala ya toba haimaanishi usibatizwe, ungama na kubatizwa mpendwa wangu, ndo utaratibu wa kibibilia.

Yohana Mbatizaji alilijua hilo kuhusu Yesu na ndo maana Yesu alipokuja kwa Yohana kubatizwa, Yohana alikataa kumbatiza maana hakuona kwanini ililazimu Yesu kubatizwa. Kimsingi kwa mantiki ya ubatizo wa Yohana, Yesu hakuwa na ulazima wowote wa kubatizwa kwa ubatizo huo lakini bado hata hivyo alibatizwa.

Mathayo 3: 13 - 15.

Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia, akisema, Mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, Kubali hivi sasa; kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. (MT. 3:13-15 SUV).

Ona maneno ambayo Yesu aliyasema, kubali hivi sasa, ndivyo ITUPASAVYO kutimiza haki yote.

Neno ITUPASAVYO ni neno la ufunguo sana katika huu mstari. Yesu hakusema INIPASAVYO, alisema ITUPASAVYO. Kila mmoja wetu inatupasa kubatizwa. Kama Yesu ambaye hakuhitaji kubatizwa alibatizwa mimi na wewe ni nani tujihesabie haki na kuona hatuwezi wala hatuhitaji kubatizwa?

Kama Yesu alitimiza haki yote kwa njia ya ubatizo, mimi na wewe ni nani tusiitimize haki yote pia kwa njia hiyo hiyo ya ubatizo?

Mtume Yohana katika waraka wake anazungumza jambo la muhimu na msingi sana.

I Yohana 2: 6.

Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. (1 YOH. 2:6 SUV).

Kama tunadai kuwa tunakaa ndani Yake basi imetupasa kuenenda kama Yeye alivyo enenda. Kama Yesu alibatizwa na tena kwenye maji mengi basi imetupasa nasi pia kubatizwa kama Yeye na tena katika maji mengi.

Mtume Petro kwenye waraka wake naye anafundisha:

I Petro 2: 21.

Kwa sababu ndio mlioitiwa; maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. (1 PET. 2:21 SUV).

Yesu alituachia kielelezo tufuate nyayo zake. Kama alibatizwa nasi tufuate kielelezo chake na tubatizwe pia.

Pia Mtume Petro anasema tena katika waraka wake:

I Petro 3: 21.

Mfano wa mambo hayo ni ubatizo, unaowaokoa ninyi pia siku hizi; (siyo kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu), kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. (1 PET. 3:21 SUV).

Haya maneno ya huyu mtume ni ya kina sana na ni muhimu yakizingatiwa. Anasema ubatizo unatuokoa siku hizi ila anakuwa makini sana kulisema kwa kina ili tusije tukaelewa vibaya tukafikiri ubatizo unaweza kuchukua nafasi ya Roho na Damu kama tulivyoona hapo awali. Ubatizo hauweki mbali uchafu wa mwili, hiyo ni kazi ya Damu ya Yesu, bali ni jibu la dhamiri safi mbele za Mungu. Kwa hiyo kusema kuwa ubatizo unatuokoa, anamaanisha kuwa una sehemu katika mchakato mzima wa wokovu wetu, ila sehemu yake kubwa ni kutupa jibu la dhamiri safi mbele za Mungu. Ndiyo maana kwa kila mmoja ambaye hajabatizwa baada ya kuamini na tena kwa maji tele, kila hili somo likizungumzwa, kujadiliwa, kufundishwa mbele zake anasikia dhamiri ikimchoma, maana hakuna namna mtu unaweza ukalipotezea jambo la muhimu kama hili, labda uamue tu kuchomwa dhamiri, usisikie tena.

Yesu alipokuwa anazungumza na Nikodemo kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, alisema maneno haya ambayo nayo ni ya muhimu sana kuzingatia:

Yohana 3: 3 - 5.

Yesu akajibu, akamwambia, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, Awezaje mtu kuzaliwa, akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin, nakuambia, Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuuingia ufalme wa Mungu. (YN. 3:3-5 SUV).

Yesu alikuwa anazungumza na Nikodemo kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili na akamwambia wazi kabisa kuwa kuzaliwa mara ya pili ni kwa Roho na kwa maji.

Umezaliwa kwa Roho sawa, kwa maji je? Maana vyote viwili vinatakiwa ili kukamilisha kuzaliwa kwako mara ya pili na hapa Yesu dhahiri alipokuwa anazungumzia kuzaliwa kwa maji alikuwa anazungumza kuhusu ubatizo.

Haki ya Mungu inakiriwa kwa njia ya ubatizo na kupingwa kwa njia ya kukataa kubatizwa.


Luka 7: 29, 30.

Na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo, waliikiri haki ya Mungu, kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Lakini, Mafarisayo na wana-sheria walilipinga shauri la Mungu juu yao, kwa kuwa hawakubatizwa naye. (LK. 7:29, 30 SUV).

Ishara ya nje kuwa wote na watoza ushuru wameikiri haki ya Mungu ni kule kukubali kwao kubatizwa ubatizo wa Yohana. Ila Mafarisayo na wana-sheria walilipinga shauri la Mungu juu yao kwa kuwa hawakubatizwa naye. Je wewe umeikiri haki ya Mungu kwa kubatizwa kwa ubatizo aliyoagiza Yesu au wewe ni miongoni mwao wanaopinga shauri la Mungu juu yao kwa kukataa kubatizwa. Jihoji, pata jibu alafu chukua hatua.

Ili kujua kuwa ubatizo ulikuwa wa muhimu kiasi gani, sio tu Yohana ambaye alikuwa anabatiza lakini hata Yesu alipoianza huduma Yake akihubiri habari za Ufalme wa Mungu na toba, naye pia alikuwa anabatiza.

Yohana 3: 23, 26.

Baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi; akashinda huko pamoja nao, akabatiza. Wakamwendea Yohana, wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng’ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. (YN. 3:22, 26 SUV).

Yesu ni dhahiri kwa maandiko hayo hapo juu alikuwa akibatiza. Alienda Uyahudi na wanafunzi Wake, akashinda huko akibatiza. Kama ubatizo hauna umuhimu kiviile, Yesu anaendaje kushinda mahali akifanya zoezi ambalo halina umuhimu?

Aliyeshuhudiwa na Yohana Mbatizaji ng'ambo ya Yordani ni nani kama sio Yesu? Na hapa imeandikwa alikuwa anabatiza na wote walikuwa wakimwendea.
Kama Yesu alikuwa akibatiza mimi na wewe ni nani kusema kuwa sisi hatubatizi au kupinga ubatizo?

Yohana 4: 1, 2.

Kwa hiyo Bwana, alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba, Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana, na kuwabatiza, (lakini Yesu mwenyewe hakubatiza, bali wanafunzi wake,) (YN. 4:1, 2 SUV).

Hili andiko latuonyesha kuwa Yesu mwenyewe binafsi hakuwa anabatiza bali wanafunzi wake ikimaanisha wazi kuwa walifundishwa na Yesu kubatiza. Ni huku kubatiza kulikuwa mchakato wa muhimu sana katika kuwafanya watu wanafunzi. Yesu alikasimu wajibu wa kubatiza kwa wanafunzi Wake, ili Yeye asije akajichosha kwa kufundisha, kufanya huduma kwa wagonjwa na waliyofungwa na juu yake kubatiza maelfu ya watu waliyokuwa wanamjia.

Yesu kwenye huduma Yake alibatiza, je mimi na wewe tunaweza kuwa zaidi Yake Yeye au tutafuata mfano Wake wa Kihuduma?

Tunafahamu kuwa Yohana Mbatizaji pia alipokuwa anabatiza watu aliwabatizia mto Yordani maana maji mengi yanahitajika kwa ajili ya kufanikisha na kukamilisha zoezi la ubatizo kibibilia.

Alionekana tena akibatiza watu mahali pengine na mahali hapo pengine palichaguliwa kama mahali pa kubatizia kwa kuwa kulikuwa na maji tele.

Yohana 3: 23.

Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele; na watu wakamwendea, wakabatizwa. (YN. 3:23 SUV).

Ni dhahiri kabisa kwamba ubatizo ni kwa maji mengi na sio kwa kunyunyizwa, japo mimi sipingi ubatizo wa kunyunyizwa, ila sio uliyoagizwa na bibilia.

Katika mfano wa towashi wa Kushi, tunaona tena kuwa ubatizo ulikuwa ni wa maji tele sio wa kunyunyizwa.

Matendo 8: 36 - 39.

Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji; yule towashi akasema, Tazama, maji haya; ni nini kinachonizuia nisibatizwe? [ Filipo akasema, Ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Akajibu, akanena, Naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwana wa Mungu.] Akaamuru lile gari lisimame; wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi; naye akambatiza. (MDO 8:36-38 SUV).

Kama njiani walifika mahali penye maji, haya maji lazima yalikuwa tele na walipoyaona au towashi alipoyaona, akasema maji haya hapa nini kinanizuia nisibatizwe. Akaambiwa ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Hii ni dhahiri kuwa hili tendo la ubatizo linafanywa baada ya mtu kuamini kwa moyo wake wote na sio kuna mtu anaamini kwa niaba yake. Kwa hiyo ubatizo wa watoto wafogo wasio na uwezo wa kuamini sio wa kibibilia hata kidogo na hata utaratibu wa baba na mama wa ubatizo sio wa kibibilia pia. Ni utaratibu tu wa kimapokeo katika makanisa yetu ambao mimi siupingi, ninasema una makusudi yake, sababu zake, madhumuni yake na malengo yake ila usichukuliwe kama mbadala wa ubatizo ambao Yesu aliuagiza au unaofundishwa na neno la Mungu. Tunaendelea kusoma towashi akikiri kuwa anaamini kuwa Yesu ni Mwana wa Mungu, wakateremka wote wawili majini ambayo ni kiashiria kuwa hayo maji yalikuwa mengi, akabatizwa.

Ili kutambua kuwa ubatizo sio jambo la kufanya nao mzaha, ubatizo ni msingi mmojawapo wa agizo la Yesu. Kama Yesu aliona umuhimu wa kutoa agizo mahususi la kuweka ubatizo kama sehemu ya kutimiza wito mkuu au agizo Lake kuu kwetu, hatutakuwa tunaitendea haki hilo agizo tunapokuwa tunapuuzia swala la ubatizo.

Mathayo 28: 19, 20.

Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. (MT. 28:19, 20 SUV).

Agizo la Yesu la kuwafanya watu kuwa wanafunzi lina sehemu mbili, la kwanza likiwa kuwabatiza kwa Jina la Baba, na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na la pili likiwa kuwafundisha kuyashika yote aliyotuamuru.

Hakuna namna unaweza kutimiza agizo kuu la Yesu bila ya kubatiza watu kama sehemu ya agizo hilo na hakuna namna unaweza kuwa mwanafunzi wa Yesu bila ya kubatizwa.

Yesu alisema maneno haya kuhusiana na mwanafunzi:

Mathayo 10: 24, 25.

Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mwenye nyumba Beelzebuli, je! Si zaidi wale walio wa nyumbani mwake? (MT. 10:24, 25 SUV).

Mwanafunzi hawezi kuwa zaidi ya Mwalimu wake. Yatosha mwanafunzi kuwa kama Mwalimu wake. Sisi kam wanafunzi wa Yesu, kama Yesu alibatizwa na alifundisha tubatizwe, sisi ni nani kutobatizwa au kuzuia watu wasibatize?

Lakini pia msisitizo unawekwa tena kwenye nukuu ya Marko ya agizo ambalo Yesu alilitoa kwa wanafunzi Wake:

Marko 16: 15, 16.

Akawaambia, Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka; asiyeamini, atahukumiwa. (MK. 16:15, 16 SUV).

Hivi maandiko yanaweza yakawa wazi zaidi ya hapa?

Tukaihubiri injili kwa kila kiumbe aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Umeamini nini kinakuzuia usibatizwe? Je ni mafundisho ya kidhehebu au ya kidini? Je ni mapokeo ya kidhehebu ndo yanakuzuia usibatizwe? Nakusihi kwa Jina la Bwana, pondeka nyenyekea ukabatizwe. Ni muhimu sana kuzingatia na kutii agizo la Yesu.

Umeamini moyoni mwako, umekiri kwa kinywa chako sasa kabatizwe ili kukamilisha mchakato mzima wa kuzaliwa kwako mara ya pili, ya kuokoka kwako.

Siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipolishukia kanisa kwa mara ya kwanza, Petro baada ya kuhubiri ujumbe moto moto wa Injili, watu walichomwa mioyo. Tunasoma:

Matendo 2: 37 - 42.

Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, Tutendeje, ndugu zetu? Petro akawaambia, Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya, akisema, Jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa; na siku ile wakaongezeka watu wapata elfu tatu. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. (MDO 2:37-42 SUV).

Walipochomwa mioyo na ujumbe wakauliza wafanyaje, wakaambiwa watubu wakabatizwe kila moja wao kwa Jina la Yesu. Nataka uone hayo maneno, KILA MOJA, maana agizo hili ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Sote twatakiwa kubatizwa baada ya kuamini. Tunaendelea kusoma kuwa wale waliyolipokea neno lake walibatizwa. Wewe ushalipokea neno kwanini unakuwa mbishi kubatizwa? Au hujalipokea nini? Baada ya kubatizwa wakadumu katika fundisho la mitume kama Yesu alivyoagiza, batizeni alafu fundisheni. Sasa mbona wewe unaruka hatua muhimu? Umeamini alafu sasa unadumu katika mafundiaho bila ya kubatizwa. Haijakaa sawa hiyo.

Yule mkuu wa gereza la Filipi naye alitaka kujua yale yampasayo ili naye aokoke na alipopewa maelekezo tunaona naye na nyumba yake wote walibatizwa.

Matendo 16: 30 - 33.

kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa, yeye na watu wake wote wakati uo huo. (MDO 16:30-33 SUV).

Wakati Petro alipokuwa yupo nyumbani kwa Cornelio akiwapelekea habari njema za wokovu wa Yesu, akiwa bado angali anahubiri walijazwa Roho Mtakatifu kwa ishara ya kunena kwa lugha mpya. Kilichofuata kinaonyesh umuhimu mkubwa ambao mitume waliweka kwenye swala zima la ubatizo na kwamba ubatizo sio kitu cha kupuuza na kuchukulia kiuwepesi.

Matendo 10: 44 - 48.

Petro alipokuwa akisema maneno hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu Mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha, na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, Ni nani awezaye kuzuia maji, hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa Jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. (MDO 10:44-48 SUV).

Ndugu yangu, wewe unakataa kubatizwa kwa sababu tu umeshajazwa Roho Mtakatifu? Damu imekutakasa, Roho amekujaza, kwanini na maji yasikubatize?

Kama ulishawahi kubatizwa kwa utaratibu wa kanisa au dhehebu lako kabla ya kuamini haimaanishi usibatizwe baada ya kuamini. Soma pamoja nami mkasa huu ufuatao.

Matendo 19: 1 - 5.

Ikawa, Apolo alipokuwa Korintho, Paulo, akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso; akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko; akawauliza, Je! Mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, Kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani, Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. (MDO 19:1-5 SUV).

Alifika Efeso akakuta walikuwa wameshabatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Paulo hakuupinga alianisha tu dhumuni la ubatizo ule akawafundisha ule uliyoagizwa na Yesu na walipoelewa wala hawakubisha kubatizwa "tena" maana walielewa ule waliyobatizwa ulikuwa wa dhumuni gani na huu wa baada ya kuamini habari za Yesu una dhumuni gani. Tusikwepe ubatizo kwa mafundisho manyonge yasiyo na mzizi katika neno la Mungu.

Najua ulishabatizwaga ubatizo wa kanisani kwako ulipokuwa mtoto, hujaamini bado, ule una sababu yake ila sio huu ambao Yesu na bibilia wanaufundisha ambao mtu anabatizwa baada ya kuokoka.

Hili andiko lifuatalo labda linaweza kutufungua tuelewe vema:

I Wakorintho 10: 1, 2.

Kwa maana, ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu; wote wakapita kati ya bahari; wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari; (1 KOR. 10:1, 2 SUV).

Kama ambavyo wana wa Israel walibatizwa wawe wa Musa, tunaweza kubatizwa kuwa wa dhehebu fulani na pia tunaweza kubatizwa kuwa wa Yesu. Tusichanganye haya mambo.

Pia kuna watu nimeshawahi kuwasikia wakipinga swala la ubatizo kwa kusema Paulo alisema kuwa hakutumwa kubatiza.

Kwanza kabisa Paulo mwenyewe alibatizwa na Anania.

Matendo 9: 17, 18.

Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani; akamwekea mikono akisema, Ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa; (MDO 9:17, 18 SUV).

Pili Paulo naye alibatiza.

Nashukuru, kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu, ila Krispo na Gayo; Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana; zaidi ya hao, sijui kama nalimbatiza mtu ye yote mwingine. (1 KOR. 1:14, 16 SUV).

Tunaona watu zaidi ya watatu hapa walibatizwa na Paulo mwenyewe, Krispo, Gayo na wa nyumbani mwa Stefana ambao hatuambiwi walikuwa wangapi alafu anamalizia kwa kusema zaidi ya hao sijui kama nilibatiza ye yote mwingine. Hakusema hakubatiza mwingine ni kwamba tu hakumbuki kama alibatiza mwingine. Na ndipo anasema hakutumwa yeye kubatiza.

I Korintho 1: 17.

Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali niihubiri Habari Njema; wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. (1 KOR. 1:17 SUV).

Kusema hivi haikumaanisha ubatizo ni mbaya au sio lazima bali ubatizo haukuwa sehemu ya msisitizo wa huduma ya Paulo.

Jambo la tatu ni kwamba kwenye agano jipya sijamwona mtu ambaye anafundisha kwa undani ubatizo na maana na faida zake kama Paulo kwenye nyaraka zake.

Kwa hayo tuliyoyapitia kwenye maandiko ni wazi kabisa ubatizo ni jambo lisilo kwepeka wala kuepukika.

NINI FAIDA NA UMUHIMU WA KUBATIZWA?

Ningependa sasa kumalizia somo langu hili na mafundisho yangu haya kwa kuangalia umuhimu na faida za kubatizwa na hapa tutaweka mkazo kwa kutumia maandiko kutoka katika nyaraka za mtume Paulo.

Warumi 6: 3 - 5.

Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake; (RUM. 6:3-5 SUV).

Tunapobatizwa katika Kristo Yesu tunabatizwa katika mauti Yake. Tunapozamishwa ndani ya maji mengi ni ishara ya kuzikwa pamoja na Kristo katika mauti Yake, ili tunapotoka sasa kwenye hayo maji iwe ni ishara ya kuingia katika upya wa uzima kama ambavyo Yesu Naye alifufukuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. Kubatizwa kunatuunganisha na mfano wa mauti Yake, ili tuje tuunganike Naye katika mfano wa kufufuka Kwake.

Kolosai 2: 12.

Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo; na katika huo mkafufuliwa pamoja naye, kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. (KOL. 2:12 SUV).

Tunapobatizwa tunazikwa pamoja Naye katika ubatizo. Kila ambaye hajabatizwa hajazikwa pamoja Naye na kwanini upuuzie kitu cha muhimu hivi? Anaendelea kusema katika huo tumefufuliwa pamoja naye, katika huo nini? Ubatizo ndugu yangu, kwa kuamini nguvu za Mungu aliyemfugua katika wafu.

Kitendo cha kiishara cha kuzikwa pamoja naye na kufufuliwa pamoja naye kinatimizwa kupitia tendo la ubatizo.

Galatia 3: 27.

Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. (GAL. 3:27 SUV).

Tukibatizwa katika Kristo ni tendo ambalo linatupelekea kumvaa Kristo.

Kwa hiyo kimsingi tunaona kuwa ubatizo ni tendo la ishara la nje linaloonyesha kile ambacho kimefanyika ndani. Kwa hiyo kama tumekubali ya ndani tukubali na hili la nje pia.

Mungu akubariki sana.

Asomaye, afahamu.

Saturday, March 19, 2016

INAKUPASA KUENENDA KAMA YESU ALIVYOENENDA

Posted by Savior Ministry at 2:50 AM 0 Comments


Kama Yesu Mwenyewe katika siku za Mwili Wake alijifunza kumtolea Yeye awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, mimi na wewe ni nani hasa tusiwe tunamtolea Mungu maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi?

Kama Yesu uchaji Wake ulipimwa kwa sababu ya vile alivyokuwa anamshirikisha Mungu changamoto Zake kwa kuomba na dua pamoja na kulia sana na machozi, mimi na wewe uchaji wetu unapimwaje?

Kama Yesu alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata, hivi mimi na wewe tukipatwa na mateso na changamoto huwa tunatii kwa kumtolea Mungu maombi, dua pamoja na kulia sana na machozi au ndo kila tukipatwa na majanga tunatafuta watu watuombee wao, wakeshe kwa ajili yetu wao, wafunge wao?

Mpendwa acha kuendelea kumkosea Mungu na kumtenda Mungu dhambi kwa kutokuomba.

Kesha na kuomba usije ukaingia majaribuni.

Kukesha katika kuomba sio lazima iwe usiku kucha.

Yesu aliwauliza wanafunzi Wake je hamkuweza kukesha nami japo saa moja?

Ninaamini kukesha katika maombi ni kuomba mpaka mzigo wa lile unaloombea ukuachie.

Shida yetu kubwa ni kwamba hatuombi.

Hatunayo majibu ambayo Mungu anatamani kutupa kwa kuwa hatuombi na hata tukiomba hatupati kwa kuwa twaomba vibaya.

Mpendwa njia ya pekee ya kuwa mzuri katika kuomba ni kujinidhamisha kuamka kuomba na sio unakumbatiana na shuka mpaka ndege wakuamshe asubuhi.

Amka kabla ya hao ndege uombe mpendwa wangu.

Kama unadai kuwa unakaa ndani ya Yesu imekupasa kuenenda wewe mwenyewe kama Yeye alivyoenenda (I Yohana 2: 6).

Kumbuka kuwa Yesu alituachia kielelezo tufuate nyayo Zake (I Petro 2: 21) na Yeye alikuwa ni mtu aamkaye mapema ili kuomba.

“Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko.” (MK. 1:35 SUV).

Jenga tabia na palilia nidhamu ya kuamka mapema ili uombe.

Barikiwa sana.

The Savior Ministry Live Chat

© 2016 Savior Ministry.
Powered by Themes24x7 .
back to top