KARIBU KATIKA WEBSITE YETU, AMBAYO INAHUSU NENO LA MUNGU. UNA KARIBISHWA KUTOA MAONI YAKO YOYOTE YATAKAYO WEZA KUTUKUTANISHA WANAWOTE WA MUNGU KWAPAMOJA. NAWASIHI KILA MMOJA WETU AJIHESHIMU KWA KUTUMIA LUGHA ZINAZOELEWEKA.

Featured Posts

Tuesday, April 25, 2017

HATA NYAKATI ZIWE NGUMU VIPI USIACHE WALA USIOGOPE KUMTOLEA MUNGU (SEHEMU YA II).

Posted by Savior Ministry at 9:28 PM 0 Comments


Mpendwa ninakusalimu katika Jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo, Mwana wa Mungu Aliye Hai.

Huu ni mfululizo wa pili katika mfululizo wa masomo ambayo tulianza jana wenye kichwa kinachosema “HATA NYAKATI ZIWE NGUMU VIPI USIACHE WALA USIOGOPE KUMTOLEA MUNGU.”

Katika SEHEMU YA I tuliona jinsi ambavyo fedha huko Misri zilifeli au kwa maneno mengine ilifika mahali ambapo mfumo wa uchumi ambao ulikuwa unategemea fedha (yaani kuuza na kununua) ulishindwa.

Huo mfumo wa uchumi ulipofeli, Wamisri waliutumia mfumo wa kubadilishana mifugo yao ili waweze kupata chakula, lakini nao huo ulifeli.

Baadaye wakaanza kuitoa ardhi yao kwa ajili ya kupata chakula lakini nao ukafeli.

Ndipo Yusufu akaja na mfumo ambao baada ya huo kuingizwa kazini hatuoni ukishindwa tena.

Ulikuwa mfumo wa kupanda na kuvuna.

Walipewa mbegu za kupanda na wakaenda kuzipanda wakapewa sharti kuwa pale watakapovuna watampa Farao asilimia 20 ya walichovuna na hiyo asilimia 80 iliyobaki itakuwa yao kwa ajili ya mbegu na chakula.

Naamini kile walichompa Farao kilikuwa kodi na katika kile walichobaki nacho, mbegu ziliwahakikishia kuwa na kitu katika msimu uliyokuwa unakuja na chakula kiliweza kukutana na mahitaji yao ya wakati ule.

Nilianza hili somo na mfano wa hili jawabu la kiMungu ambalo lilitolewa na Mungu kwa mkono wa Yusufu kwa Wamisri kwa sababu kwenye Agano Jipya la Neema, utoaji unafananishwa na kupanda na kuvuna.

II Wakorintho 9: 6 – 11.

6  Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. 7 Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima; maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. 8 Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi, mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema; 9 kama ilivyoandikwa,
Ametapanya, amewapa maskini,
Haki yake yakaa milele.
10  Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu; 11 mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu.

Katika hii mistari ambayo tumenukuu tunaanza kuona akisema apandaye haba atavuna haba naye apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.

Hapa tunaona akifananisha utoaji na upandaji maana hiki kipande cha maandiko kinazungumzia utoaji.

Ili twende sawa lazima kuelewa haya maneno yalityotumika hapa ya ukarimu na uhaba.

Ukarimu na uhaba sio lazima imaanishe uwingi na uchache lakini kwa hakika inamaanisha ulinganifu wa kile ulichotoa kutegemeana na kiwango cha Baraka ambacho Mungu amekubariki.

Nitoe mfano.

Tuna watu wawili A na B na A anayo shilingi elfu kumi na B anayo laki moja.

Katika utoaji A akatoa shilingi elfu tano B akatoa shilingi elfu arobaini.

Ukiangalia uwingi na uchache B atakuwa ametoa zaidi ya A lakini ukiangalia ukarimu na uhaba, A ametoa zaidi ya B maana A ametoa asilimia 50 ya alicho nacho na B ametoa asilimia 40 ya alicho nacho.

Mungu anapoangalia utoaji wetu ndicho anachoangalia.

Je tunatoa sawa na kiwango cha Baraka ambacho ametubariki nacho.

Kwenye maagano yote mawili makuu ya bibilia Mungu aliagiza watu watoe kwa kadiri ya kiwango cha Baraka alichowabariki nacho.

I Wakorintho 16: 1, 2.

1  Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. 2 Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake; ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja;

Hapa tunaona Wakorintho wakiagizwa watoe kwa kadiri ya kufanikiwa kwao.

Kwa hiyo haiwezekani sote tukatoa kwa kiasi na kiwango kile kile maana hatujafanikiwa kwa kiwango na kiasi kile kile.

Kumbukumbu la Torati 16: 17.

17 Kila mtu na atoe kama awezavyo, kwa kadiri ya baraka ya BWANA, Mungu wako, alivyokupa.

Unauona huu mstari?

Kila mmoja wetu anatakiwa atoe kama awezavyo.

Hakuna hata mmoja wetu mwenye udhuru wa kutokutoa.

Kila mmoja wetu atoe awezavyo, kwa kadiri ya Baraka ya Mungu aliyotupa.

Tunapoenda mbele za Mungu kutoa Mungu anajua amembariki na kumfanikisha kila mmoja wetu kwa kiwango gani na hicho ndicho kinachoamua tumetoa kwa ukarimu au uhaba.

II Korintho 8: 12.

12 Maana, kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo.

Unaona kitu andiko hili linasema mtu wa Mungu?

Kama nia ya kutoa ipo mtu wa Mungu, hukubalika kwa kadiri ya ulivyo navyo na sio kwa kadiri ya usicho nacho.

Kwa hiyo ulicho nacho ndicho kinachoamua kiwango cha utoaji.

Kwa kuwa tumeona kuwa utoaji unafananishwa na upandaji na uvunaji, utakubaliana nami kuwa hakuna mkulima ambaye akishavuna anakula kwanza mavuno yake alafu kile kinachosalia ndicho anakipanda kwa ajili ya msimu ujao wa mavuno.

Yule mkulima kabla hajaanza kula mavuno yake anatenga kwanza atakachopanda na anachagua vizuri mbegu zake.

Kinachotumaliza sana kiuchumi ni kwamba Mungu huwa tunampa masalia baada ya kufanya matumizi yetu yote na tukiwa tunapita kwenye vipindi vigumu ndo mbaya zaidi.

Tunajikuta baada ya kutoa matumizi ya kwetu hakuna kinachobaki cha kumtolea Mungu.

Kumbuka kile Yusufu aliwaambia Wamisri.

Aliwaambia kuwa asilimia 20 wampe Farao alafu hiyo 80 iliyobaki ni yao kwa ajili ya mbegu na chakula.

Katika andiko ambalo tulilinukuu mwanzoni kabisa la I Korintho 9 tunaona maandiko yakituambia kwenye ule mstari wa saba kuwa kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, lakini tukizingatia kile mstari wa 6 kimesema kuhusu uhaba na ukarimu, tusitoe kwa kulazimishwa wala kupangiwa, na wala tusitoe kwa huzuni maana Mungu hupenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu.

Ni muhumi sana moyo kukunjuka kabla mkono unaotoa haujakunjuka.

Alafu tunaona andiko likisema kuwa Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atatupa mbegu za kupanda na kuzizidisha.

Kinachozidishwa ni zile mbegu tunazopanda na katika muktadha ya hili andiko ni zile sadaka tunazotoa kwa kuzingatia kanuni ambazo tumetoka kuziangalia.

Utoaji una nguvu kiasi kwamba kupitia huo Mungu anatujaza kila neema kwa uwingi ili tuwe na riziki za kila namna siku zote na tuweze pia kuzidi sana katika kila tendo jema.

Unaweza kuona unapoacha kutoa kwa sababu kipindi unachopitia ni kigumu, kwanza unafunga majira ya kuvuna maishani mwako maana umefunga majira ya kupanda.

Unaona pia kuwa unazuia kupokea kila neema kwa uwingi kwa hiyo huwezi kuwa na riziki zote siku zote.

Unajikuta kwa sababu ya kuacha kumtolea Mungu inakata mtiririko wa kiMungu wa kukutana na mahitaji yako ya kila siku maana umejitoa kwenye hiyo kanuni kwa kuacha kutoa kwa hiyo kila siku unajikuta unastruggle kama wengine katika nyakati ngumu za kiuchumi.

Mtu wa Mungu hata upitie kipindi kigumu vipi kiuchumi usiache kutoa.

Endelea kuzingatia kanuni ya uhaba na ukarimu tuliyojifunza leo, endelea kutoa kwa kadiri ya kufanikiwa kwako na Baraka za Mungu maishani mwako ili uweze kuendelea kuvuna na kujazwa kila neema kwa uwingi ili usipungukiwe na riziki hata siku moja na uzidi sana katika kila tendo jema.

Mungu akubariki sana.
.

CARLOS RICKY WILSON KIRIMBAI.

WHATSAPP #: +255786312131.

HATA NYAKATI ZIWE NGUMU VIPI USIACHE WALA USIOGOPE KUMTOLEA MUNGU (SEHEMU YA I).

Posted by Savior Ministry at 9:24 PM 0 Comments
Ninakusalimu katika Jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo Mwana wa Mungu Aliye Hai.

Bwana Yesu Asfiwe sana.

Leo ninajisikia kwa nguvu sana moyoni mwangu kusema na wewe kuhusu utoaji na japokuwa nitakuwa nikifundisha lakini haya mafundisho sio tu yatakuwa kwa ajili ya kutusaidia kuongezeka ufahamu wa utoaji kwa jinsi ya kiMungu lakini pia huu ufundishaji utakuwa kama ujumbe maalum kwetu kutuhimiza na kututia moyo kwa habari ya umuhimu wa kuendelea kumtolea Mungu hata katika vipindi hivi vigumu (troubled economic times).

Hii sio mara ya kwanza kuwa na vipindi vigumu kiuchumi.

Hata katika bibilia mara kadhaa tunasoma kuwa kulikuwaga na vipindi vigumu sana vya kiuchumi kwa watu na hata kwa familia mbali mbali na pia mataifa.

Tukiangalia maandiko kuna kitu tutakiona:

Mwanzo 47: 15.

15 Fedha zote zilipokwisha katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanaani, Wamisri wote walimjia Yusufu, wakisema, Tupe sisi chakula, kwa nini tufe mbele ya macho yako? Maana fedha zetu zimekwisha.

Kwenye tafsiri ya kiingereza ya New King James Version, hayo maneno “Fedha zote zilipokwisha kwenye nchi ya Misri na nchi ya Kaanani…” yanasomeka “So when the money failed in the land of Egypt and in the land of Canaan,…” ambayo kwa Kiswahili inasomeka “Sasa fedha ziliposhindwa katika nchi ya Misri na nchi ya Kanaani….”

Kwenye tafsiri hiyo ya kiingereza ninapata dhana ya kushindwa kwa mfumo wa kifedha wa Misri na Kanaani.

Hata katika nyakati tunazoishi ninaona kila mahali mfumo wa uchumi wa kifedha ukishindwa.

Mimi sio mtaalamu wa kiuchumi lakini huhitaji kuwa mtaalamu wa kiuchumi kuelewa unapofungulia luninga yako, kusikiliza radio yako, kusoma magazeti na vyombo vya habari kugundua kuwa mifumo ya kifedha kila mahali inashindwa.

Bahati nzuri sio mara ya kwanza kwa mifumo ya fedha kushindwa duniani, na kila ilipotokea Mungu alikuwa na mpango mahususi kwa ajili ya watu Wake kuwakwamua kwenye kushindwa huko kwa mfumo wa kifedha.

Nchi yetu imekumbwa na mdololo wa kiuchumi na mfumuko wa bei ambao umeifanya fedha kuwa ngumu kuipata na kuifanya iongezeke thamani japo katika duru za kimataifa fedha yetu inaonekana kupungua thamani, lakini machoni petu fedha imnekuwa ya thamani sana kwa sababu ya vile ilivyokuwa ngumu kuipata.

Katika nyakati ambazo andiko tulilosoma linatuelezea huko Misri, Mungu alishaona kuwa kutatokea hiyo shida ya kushindwa kwa fedha katika nchi ya Misri na Kanaani na akawa ameandaa suluhisho mapema kwa kumtuma mtu Wake Yusufu katika nchi ile.

Akiwa katika nchi ile Farao aliota ndoto iliyomsumbua ambayo tafsiri yake iliashiria miaka saba ya utele ambayo ilikuwa inakuja kwa nchi ya Misri ikifuatiwa na miaka saba ya njaa na ukame mkali ambayo itafanya ile miaka saba ya utele isahaulike.

Wakati ilipokuwa inasemekana kuwa fedha zimeshindwa katika nchi ya Misri nan chi ya Kanaani, ilikuwa kipindi ambacho njaa na ukame vimeshaanza kuuma.

Ninapoendelea kusoma hiyo habari nimeshtushwa kidogo na suluhisho ambalo lilitolewa na Yusufu kwa ajili ya ile hali ambayo ilikuwa inaendelea.

Watu wa Misri walipomfuata baada ya fedha kushindwa na kukosa uwezo wa kununua tena chakula (loss of purchasing power), Yusufu akawaambia Wamisri wawatoe wanyama wao badala ya chakula.

Kwa hiyo badala ya kutoa fedha ambazo zimeshindwa, wakaanza kutoa mifugo yao.

Lakini hata hao wanyama wakaisha maana hata uwe na akiba kubwa kiasi gani, kama huzalishi unatumia tu, hiyo akiba nayo itaisha.

Kwa hiyo akiba yao ya wanyama nayo ikaisha.

Ikafika mahali ili Wamisri wapate chakula ilibidi waachie ardhi yao kwa Farao ili badala ya ardhi wapate chakula.

Hakika hizi zilikuwa nyakati ngumu sana kiuchumi.

Lakini pia hata hiyo ardhi yote waliyokuwa nayo ikaisha.

Nilitaka uone kuwa mfumo wa fedha ulishindwa, mfumo wa biashara ya mabadilishano (barter trade) nao ulishindwa na pia hata kutoa ardhi kwa ajili ya kupata chakula nao ukashindwa.

Baada ya hii mifumo mitatu yote kushindwa, ndipo sasa Yusufu akaja na wazo ambalo lingekuwa suluhisho mpaka pale ile hali ya njaa na ukame itakapopita.

Aliwapa mbegu za kwenda kupanda.

Nilijiuliza sana, hivi hizi mbegu wanaenda kuzipandaje wakati ni kipindi cha njaa na ukame?

Ilinisumbua sana.

Nikajua kuwa hili lilikuwa suluhisho la kiMungu kwa ajili ya tatizo lilokuwepo.

Akawaagiza wapande zile mbegu na wakati wa mavuno asilimia 20 wampe Farao na hizo 80 zilizobaki ziwe zao kwa ajili ya mbegu na chakula.

Baada ya hapo hatuoni tena waMisri wakimrudia tena Yusufu.

Fedha zilishindwa, wanyama wao walishindwa, ardhi yao ilishindwa ila mfumo wa kupanda na kuvuna ukawa ndo suluhisho la mdololo wa uchumi ambao uliipata Misri.

Husomi tena katika maandiko Wamisri wakija kulalamika kuwa hawana chakula.

Hii hekima ya kupanda na kuvuna ikawa ndo suluhisho la kudumu.

Panda katika nchi, vuna, mpe Farao asilimia 20 na wao wenyewe watumie ile 80 iliyobaki kwa mbegu na chakula.

Katika sehemu inayofuata tutaendelea kufuatilia hii hekima ya Mungu ambayo ni dawa ya vipindi vigumu vya kiuchumi.

Lakini inatosha kusema kuwa kutomtolea Mungu katika vipindi vigumu vya kiuchumi ni kuweka tumaini lako katika fedha zisizo yakini na zitakuja kushindwa tu.

Ila tukijua ni kwa jinsi gani tunapaswa kumtolea Mungu katika vipindi hivi vigumu tutavuka kama Wamisri wao walivyovuka katika kipindi kigumu cha mdololo wa kiuchumi.

Nimalizie kwa kukupa haya maandiko:

Mithali 11: 24, 25.

24 Kuna atawanyaye, lakini huongezewa zaidi;
Kuna azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji.
25  Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa;
Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe.

Luka 6: 38.

38 Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa; kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwa-sukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa.

Mungu akubariki sana.

CARLOS RICKY WILSON KIRIMBAI.

WHTASAPP #: +255786312131.

Thursday, April 20, 2017

UJUE MSAADA WA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAOMBI.

Posted by Savior Ministry at 10:24 PM 4 Comments

UTANGULIZI:

Hili somo limelenga kuwasaidia wale ambao wanashindana (struggle) katika maisha yao ya maombi maana ni kama ndani yao wanatamani kuwa na maisha imara, thabiti na yenye ufanisi ya maombi lakini vipo vitu vinawazuia.

Mungu hategemei wewe uyajenge maisha yako ya maombi kwa nguvu na uweza wako mwenyewe na ndiyo maana anasema katika neno Lake:

Zekaria 4: 6.

6Akajibu akaniambia, akisema, Hili ndilo neno la BWANA kwa Zerubabeli, kusema, Si kwa uwezo, wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema BWANA wa majeshi.

Na pia ndo maana neno Lake linasema tena sehemu nyingine:

Zaburi 104: 30.

Waipeleka roho yako, wanaumbwa,
Nawe waufanya upya uso wa nchi. 

Mungu anampeleka Roho Wake maishani mwetu kwa kusudi la kuyaumba upya maisha yetu ya maombi na kufanya upya maisha yetu ya maombi.


Baada ya kusema maneno hayo ya utangulizi, ili uweze kusaidiwa katika maisha yako ya maombi lazima kwanza ukubali kuwa unao udhaifu katika eneo hilo kama maandiko yasemavyo:

Warumi 8: 26.

18Ebr26Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa.

Tunaona wazi kuwa Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu wa kutoweza kuomba itupasavyo kuomba.

Tena maandiko yanasema tena sehemu nyingine:

Ayubu 26: 2.

2 Jinsi ulivyomsaidia huyo asiye na uwezo!
Jinsi ulivyouokoa mkono usio na nguvu!

Kwa hiyo kama huna uwezo wa kuyanidhamisha maisha yako ili kujenga maisha imara na yenye ufanisi na tija ya maombi Mungu atakusaidia kufanya hivyo kwa Roho Wake Mtakatifu.

Tunasoma tena katika maandiko:

Waefeso 6: 18.


18kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote;

Tunaambiwa wazi na bayana kuwa kila tusalipo na tuombapo tufanye hivyo katika Roho au kwa maneno mengine kwa msaada wa Roho Mtakatifu.

Mtume Yuda naye anatuambia:

Yuda 1: 20.

20Bali ninyi, wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu,

Tunaona tena mkazo ukiwekwa wa kuomba katika Roho Mtakatifu au kwa maneno mengine kwa msaada wa Roho Mtakatifu.

Yesu alipo wakuta wanafunzi Wake wamelala baada ya kushindwa kusimama naye katika maombi saa ambayo alihitaji sana wasiamame Naye aliwaambia:

Mathayo 26: 41.

41Kesheni, mwombe, msije mkaingia majaribuni; roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu.

Changamoto kubwa ambayo mwamini atakutana nayo katika kuyajenga maisha thabiti, imara na yenye ufanisi ya maombi ni udhaifu wa mwili. 

Ndani katika roho yake anataka kuomba lakini mwili wake unamzuia kuomba. 

Hapo ndipo msaada wa Roho Mtakatifu unapohitajika sana.

Maandiko yanatumabia:

Zaburi 80: 18.

18Basi hatutakuacha kwa kurudi nyuma;
Utuhuishe nasi tutaliitia jina lako.

Daudi alijua wazi ili aweze kuliitia Jina la Bwana lazima kwanza ahuishwe.

Kuhuishwa huko ambako kutatupelekea tuweze kuliitia Jina la Bwana huwezekana kwa kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwetu.

Mungu kwa Roho Wake Ndiye atuhuishaye ili tuweze kuliitia Jina Lake.

Warumi 8: 11.

11Lakini, ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa Roho wake anayekaa ndani yenu.

Pindi ujuapo unatakiwa kuomba lakini unasikia udhaifu katika mwili muombe Mungu akuhuishe kwa Roho Wake ili uweze kuomba.

Lakini pia Mungu kwa Roho wake hutusaidia lugha ya kuombea pia.

Sefania 3: 9.

9Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la BWANA, wamtumikie kwa nia moja.

Ninaamini kuwa lugha hiyo safi ambayo kwayo twaliitia Jina la Bwana ni lugha ya maombi ya Roho Mtakatifu ambayo ni kunena kwa lugha mpya katika maombi au kunena katika maombi kama Roho anavyotujalia kutamka.

Hapa ndipo palipo na umuhimu mkubwa sana wa kujazwa na Roho Mtakatifu ili uweze kuomba kwa lugha hii.

Unapoomba kwa kutumia lugha hii safi unakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Mungu kupitia roho yako kwa lugha safi hiyo ya Roho Mtakatifu.

I Korintho 14: 2.

2Maana yeye anenaye kwa lugha, hasemi na watu, bali husema na Mungu; maana hakuna asikiaye; lakini anena mambo ya siri katika roho yake.

Lugha hii safi ya maombi sio tu inakuwezesha kuongea moja kwa moja na Mungu bali pia inakuwezesha kuyaomba mambo ya siri na ya mafumbo kwa upeo ambao ufahamu wako wa kawaida usingeweza kuomba.

Unapoomba kwa lugha hii safi ya Roho Mtakatifu, roho yako kwa msaada wa Roho Mtakatifu inaomba na akili zako hazielewi hasa kinachoendelea ila unakuwa unaomba kwa ufanisi mkubwa sana.

I Korintho 14: 14, 15.

14Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. 15Imekuwaje, basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia; mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia.

Mwisho kabisa niseme kuwa Roho Mtakatifu hutusaidia kuomba kwa kutupa ajenda au dondoo za kuombea maana Yeye ndo anajua kile ambacho Mungu yupo tayari kufanya kwa ajili yetu wakati huo kwa hiyo atatuwekea moyoni kile cha kuombea ili tuombapo tuombe sawa na mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu wakati huo.

I Korintho 2: 12.

12Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu.

Anaposema tupate kujua tuliyokirimiwa na Mungu ninaamini inatusaidia kujua saa hiyo na katika majira hayo Mungu yupo tayari kufanya nini kwa ajili yetu ili tukiombe hicho.

Maandiko yanasema:

Zekaria 10: 1.

1 Mwombeni BWANA mvua wakati wa masika, naam, BWANA afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni.

Kwanini uanze kumwomba Mungu mvua toka kipindi cha kiangazi wakati Mungu hatajibu hayo maombi mpaka kipindi cha masika?

Si usubiri masika ndo umwombe Mungu mvua Naye atajibu hayo maombi maana yameombwa kiusahihi katika msimu sahihi?

Vivyo hivyo katika maisha yetu kuna wakati sahihi na majira sahihi ya Mungu kufanya mambo tofauti tofauti.

Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba kwa kuzingatia majira na misimu ambayo Mungu yupo tayari kufanya mambo mbali mbali maishani mwetu.

MUNGU AKUBARIKI SANA.

Mchungaji na Mwalimu Carlos R W. Kirimbai

KUKAZA KUMPENDA MUNGU

Posted by Savior Ministry at 10:08 PM 0 CommentsZaburi 91:14-16
“Kwakua amekaza kunipenda Nitamwokoa; na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu…”

Unaposema KUKAZA ni kinyume cha neno KULEGEA
Unapo KAZA kumpenda MUNGU maana yake unaongeza bidii kwaajili ya MUNGU, unaweka bidi kujifunza
Yeremia 48:10 Kufanya kazi kwa ULEGEVU ni Chanzo cha LAANA Ukilegea KUKAZA KUMPENDA BWANA unajitafutia LAANA.
NAMNA YA KUKAZA KUMPENDA MUNGU
KUKAZA tunamaanisha kuwa na JUHUDI za makusudi, kuwa na mipango na mikakati kabambe ili kumkaribia MUNGU aliye hai.
(wengi wameokoka lakini hawana juhudi za kumkaribia MUNGU baada ya kuwa umeokoka ni wakati wa wewe kuwa KARIBU na Mungu anasema nikaribieni mimi name nitawakaribia)
  •   KUSOMA NENO LA MUNGU
Unapokua unakaza KUMPENDA BWANA, kumbuka yeyote anaye nikaribia sitomtupa kamwe.
Umesumbuka mda mrefu, umeangaika mda mrefu lakini AMUA leo KUKAZA KUMPENDA MUNGU ili yeye aingilie kati katika maisha yako.
Panga Ratiba yako katika Kusoma NENO LA MUNGU, weka mipango ya KUONGEZA MAARIFA YA BWANA.
Lazima ukaze kutafuta NENO LA BWANA, biblia inasema siku zina kuja ambapo watu watatafuta NENO LA MUNGU na hawataliona

  • KUOMBA KWA BIDII
Lazima ujifunze kukaza kumpenda MUNGU katika SALA. 1 Petro 4:7 “mwisho wa Mambo  umekaribia basi iweni na aKili mkeshe katika sala”. Huu si wakati wa kuomba dakika Moja, ni wakati wa kukesha katika SALA.
Wakati mwingie si rahisi kuomba peke yako pata lifti kwa waombaji, jiunge kwenye vikundi vya maombi, nenda kwenye Mikesha, jinyime kula funga, hivi vitakusaidia kuwa karibu na MUNGU.
Acha kuomba kwasababu unataka kula, au kulala, au ili uponywe, unamwomba MUNGU ili aweze kuwa pamoja nawe njiani. KAZA KUMPENDA BWANA kuwa na bidii katika MAOMBI.

  •   USHUHUDA WAKO

Kaza kuwa na bidii katika ushuhuda wako, Daudi anasema wanao kutumaini wasiaibishwe kwaajili yangu eebwana wa majeshi. Wapo watu ambao hawapo makini na ushuhuda wa kwao, mtu anasema mtumishi wa Mungu, mimi ni muhubiri lakini matendo yake ni kinyume na kile anachokisema mtu huyu hawezi kukaza kumpenda MUNGU. Unapokaza kumpenda MUNGU ni lazima ushuhuda watu wanapo kutazama na kukuona wamuone MUNGU anaishi ndani yako, waone NGUVU ya Mungu inaishi ndani yako, waone Roho wa Bwana yuko ndani yako bila mashaka kabisa yaani watamani kuokolewa kwasababu ya maisha unayo yaishi. Wewe si wa ulimwengu huu wewe ni waulimwengu ujao unapokua kwenye nchi ya kwako unapaswa kuishi maisha ya nidhamu. Kaza katika kuwa na ushuhuda mzuri. Kuna mahali haupaswi kwenda au kushika maana vita haribu ushuhuda wako.
4.       KATIKA UAMINIFU WOTE (MTUMIKIE MUNGU KWA MALI ZAKO)
Mtumikie Bwana kwa mali yako, mali zako. Kwa habari ya fungu la kumi kaza kumpenda Bwana, acha visingizio kwa habari ya fungu la Kumi. Mtu mmoja alitoa mfano wa kutoa fungu la kumi eti alikua amebeba alafu kibaka akamuibia je atakua amesamehewa lile fungu la kumi? Labda tufikiri kwa style ingine je ulikua umebeba ada ya shule ya mwanao alafu ikaibiwa je utakua umesamehewa ada? Tumia nguvu zako kumtumikia Bwana. (Siku za Mwisho upendo wa wengi utapoa…) kumbuka tupo katika mashindano yeye ni Mungu wa wengi ukiringa ana watu wengi.


  •   KUTENDA KAZI YA MUNGU

Agizo kuu la Yesu ni kuihubiri injili, bilbia inasema enendeni ulimwengu wote kuihubiri Injili ya Bwana. Jirani zako, rafiki zako wote wanatamani kusikia habari za Yesu lakini wewe hauwaambii huko siyo kukaza Kumpenda MUNGU. Ukikaza kumpenda Mungu hata lugha yako inabadilika mara zote unafikiria habari ya Bwana.

MAMBO YA KUZINGATIA KATIKA KUKAZA KUMPENDA MUNGU.
1.       Kaza katika Kujifunza na kusoma Neno lake.
2.       Kaza katika kuomba na kutafuta uso wa Bwana.
3.       Kaza katika kujenga ushuhuda mzuri mbele za Mungu na wanadamu
4.       Kaza katika uaminifu wote
5.       Kaza katika kutenda kazi ya Mungu kwa uaminifu.
FAIDA ZA KUKAZA KUMPENDA MUNGU
·         Mungu atakuokoka

Saturday, January 7, 2017

KUOKOKA NA KUONGOKA

Posted by Savior Ministry at 7:07 PM 0 Comments

Bwana Yesu Asifiwe.

Neema na Amani zizidishwe kwako.

Napenda nizungumze na wewe kidogo kuhusu hivi vitu viwili: KUOKOKA (being saved or being born again) na KUONGOKA (being converted or changed).

Ukiangalia kwa haraka haraka unaweza ukaona kama hivi vitu viwili vipo sawa lakini havipo sawa hata kidogo.

Yesu siku moja akizungumza na wanafunzi Wake aliwaambia:

Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano; lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike; nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. (LK. 22:31, 32).
Katika hayo maandiko hapo juu inaonekana wanafunzi wangepitia mahali pagumu lakini Yesu akawa amemwombea Petro ili imani yake isitindike au isishindwe na akamwambia atakapoongoka, au kwa maneno mengine atakapobadilishwa kutoka kwenye hiyo hali kurejea kwenye hali ambayo alitakiwa awe nayo awasaidie wengine.

Tunapozungumzia kuokoka tunazungumzia kutolewa dhambini na Yesu kwa njia ya muujiza wa kuzaliwa mara ya pili.

Ni kuhamishwa toka kwenye ufalme wa giza kuja kwenye Ufalme wa Mwana wa Pendo Lake.

Ni kutoka gizani kuja nuruni.

Kuokoka kunazungumzia zaidi kuhamishwa.

Kuongoka ni kitu ambacho kinaanza kutokea baada ya kuokoka.

Ni badiliko ambalo linaanza na kuendelea ndani ya mtu baada ya kuokoka ili kumfanya azidi kufanana na asili ya uamuzi ambao ameuchukua wa kumpa Yesu maisha Yake.

Tuangalie maandiko mawili matatu tuweze kuelewa kidogo hiki kitu.

Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu; kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo; nanyi mtapata raha nafsini mwenu; kwa maana nira yangu ni laini, na mzigo wangu ni mwepesi. (MT. 11:28 - 30 ).

Kwenye mistari ambayo ndo tumetoka kusoma kuna vitu viwili vinazungumziwa kwenye hii mistari.

1. Kuja kwa Yesu ambako ndo kuokoka kwenyewe.

2. Kujifunza kwa Yesu ambako ndiko kutakakosababisha badiliko ambalo ndo kuongoka kwenyewe.


Wengi wakishaokoka wanafikiri ndo mwisho wa kila kitu wakati kuokoka ni mwanzo tu wa safari.

Baada ya kuokoka lazima ujifunze namna mpya ya kuishi kwa kujifunza maneno ya Mungu.

Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. (MT. 28:19 - 20 ).

Yesu alipowaagiza wanafunzi Wake wakawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi aliwapa vitu viwili vya kufanya:

1. Wakawabatize ambako ndiko kuokoka maana sehemu nyingine maandiko yanasema aaminiye na kubatizwa ataokoka.

2. Kuwafundisha kushika yote aliyo waamuru ambako ndiko kutazaa kuongoka au badiliko la kitabia.

Wengi wamefadhaishwa na kukatishwa tamaa na wokovu maana hawaoni badiliko la kitabia baada ya kuokoka wasijue kuwa wokovu huleta badiliko la hadhi (status) na mafundisho ndiyo huleta badiliko la kitabia na mwenendo.

Kwa kadiri mtu unavyojitoa kwenye mafundisho na kulisoma neno la Mungu unajengwa kwenye utu wako wa ndani ili uweze kuanza kubadilika kitabia na kimwenendo.

Embu tuangalie andiko lingine.

Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli; tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. (YN. 8:31 - 32).

Katika andiko ambalo ndo tumetoka kusoma tena tunaona kuna vitu viwili vinazungumziwa:

1. Kumwamini Yesu ambako ndiko kuokoka.

2. Kuendelea katika neno Lake ambako ndiko kunaleta mabadiliko ya kitabia na kimwenendo ndani ya mtu ambako ndo kuongoka kwenyewe.
Wengi wamepitia hatua ya kwanza ya kuokoka lakini kwa sababu hawakuendelea katika neno Lake kwa njia ya mafundisho na usomaji wa neno hawajaanza kuona mabadiliko ya hatua ya pili.

Hatuwezi kuwekwa huru kimwenendo na kitabia kama tusipoendelea kwenye hatua ya pili ambayo ni ya kuendelea katika neno Lake.

Wengi wamekatishwa tamaa na kutokubadilika kwa tabia zao baada ya kuokoka kwa sababu hakuna hatua za makusudi ambazo wanazichukua kujenga mazingira ya badiliko hilo au wamejenga lakini hawajaipa muda wa kutosha wa kuanza kusababisha hilo badiliko.

Kuna kuokoka na kuna kuukulia wokovu.

Kuokoka ni tukio ambalo atokana na uamuzi wa kunfanya Yesu Bwana.na Mwokozi wa maisha yetu.

Kuukulia wokovu ni mchakato na huo mchakato ndo unaitwa kuongoka.

Tuangalie tena andiko lingine.

Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu; (1 Petro 2: 2).
Watoto wachanga waliyozaliwa sasa  ndo hao waliyookoka na tukishaokoka tunatakiwa kuyatamani maziwa ya akili yasiyoghoshiwa ambayo ni mafundisho sahihi ya neno la Mungu na usomwaji wa neno.

Usipokuwa msomaji wa neno na mhudhuriaji wa mafundsisho huwezi kuukulia wokovu na usipoukulia wokovu huwezi kuona badiliko la kitabia na kimwenendo maishani mwako.

Hapo ndo wengi walipokwama.

Ngoja nikuonyeshe kitu kingine.

Basi nasema, Enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili; kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. (GAL. 5: 16 - 17).
Maandiko hapa yapo wazi kuwa tukienenda kwa Roho hatutatimiza kamwe tamaa za mwili.

Unapokoka tamaa za mwili hazifi.

Ila unazidhibiti kwa kuenenda kwa Roho.

Huwezi kuenenda kwa Roho kama roho yako wewe ni dhaifu.

Kinachofanya roho yako iwe na nguvu ni kuukulia kwako wokovu na kuukulia kwako wokovu kunategema mafundisho sahihi unayopata na jitihada binafsi za kinidhamu za usomaji wa neno.

Wengi wanahangaika na kutimiza tamaa za miili yao kwa sababu hawaenendi kwa Roho na wanashindwa kuenenda kwa Roho kwa sababu roho zao ni dhaifu na ni dhaifu kwa sababu hawajaukulia wokovu na hawajaukulia wokovu kwa sababu hawajayatamani maziwa ya akili yasiyoghoshiwa ambayo ni mafundisho sahihi ya neno la Mungu na usomaji binafsi wa neno la Mungu.

Kukua ndiko kunakoongeza nguvu ya roho zetu na kurahisisha kuenenda kwetu kwa Roho.

Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. (LK. 1: 80).

Kwa kadiri unavyokua ndivyo unavyoongezeka nguvu rohoni na inakuwa rahisi kuyaishi maisha ya kuenenda kwa Roho maana roho iliyokua ni rahisi sana kumwitikia Roho Mtakatifu.

Ngoja nikuonyeshe andiko lingine:

mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya; na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. (EFE. 4:22 - 24).Katika andiko ambalo tumetoka kunukuu tunaambiwa tuvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kufuata tamaa zenye kudanganya.

Kuvua ni mchakato ambao unawezeshwa na kufanywa upya roho ya nia zetu kwa njia ya mafundisho sahihi ya neno la Mungu na usomaji wa neno katika maisha ya mwamini.

Hatuishii tu kwenye kuuvua utu wa zamani bali pia tunaenda hatua moja zaidi ya kumvaa mtu mpya aliyeumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.

Huu mchakato wa kuuvua utu wa zamani na kuuvaa utu mpya ndo unaitwa kuongoka na unawezekana tu kama tayari umeokoka.

Lakini pia tuwe makini kujua kuwa kuongoka hakutokei tu kwa sababu umeokoka.

Kuongoka kunatokea kwa sababu kuna hatua za makusudi unazichukua kama ambavyo tumeona kwa sehemu kwenye hili somo la leo.

Tuangalie tena andiko lingine.

Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. (EFE. 4:15).
Kwa kadiri tunavyoishika kweli (ambayo ni neno la Mungu, na hiyo twaishika kwa kuiishi, huku tukisukumwa na upendo wetu kwa ajili ya Bwana), tunakua hata kumfikia Yeye Yesu katika yote kimwenendo na kitabia.

Huku sasa ndo kuongoka.

Nimalizie somo la leo kwa andiko lingine.

Lakini sisi sote, kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana, kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, aliye Roho. (2 KOR. 3: 18).Uso usiotiwa utaji unaozungumziwa kwenye andiko tulilonukuu ni uso ambao haujazibwa kuona kile ambacho neno la Mungu linatufundisha.

Kwa kadiri tunavyoelewa kile ambacho neno la Mungu linafundisha hilo litaonekana zaidi katika maisha yetu ya kimwenendo na kitabia na itapelekea sisi kubadilishwa ambako ndiko kuongoka kwenyewe.

UMEBARIKIWA MNO, YESU AKUTUNZE.

Tuesday, January 3, 2017

JARIBU KUFANYA NA YESU MWAKA HUU 2017

Posted by Savior Ministry at 7:50 AM 0 Comments


Bwana Yesu asifiwe!

Mara nyingi katika maisha yetu huwa tunafeli na kukosea shuleni,kazini,kwenye biashara,katika ndoa.n.k Hii ni kwa sababu tunategemea akili zetu na maarifa yetu wenyewe.
Ebu tusome maandiko

 Yohana 15:5
5 Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lo lote.

Hapa tunapata majibu kwanini hatufanikiwi sababu Neno la Mungu ni amini na kweli nalo lasema kwamba pasipo yeye(Yesu) sisi hatuwezi kufanya neno lolote...hii ina maana wakati wowote tunapomuweka nje ya mipango na maamuzi yetu...tumeamua kufeli au kushidwa.

Yamkini ulitenda na kufanya mengi mwaka jana na hayakufanikiwa sababu ulimuacha Yesu nje ila mwaka huu mualike ufanye naye na utaona mafanikio tele.

Utaona ukisoma Yohana 21:1-11
Utaona wanafunzi walivua samaki wakiwa peke yao na kukosa samaki lakini alivyokuja Yesu walipata samaki...
Kwanini?
Kwa sababu Yesu alivyokuja aliwapa Direction(MWELEKEO) aliwaambia katika mstari wa 6 tupeni jarife katika upande wa kuume....
Sijui unaona kitu hapo!!!

Yeye Yesu akiwa na wewe atakupa mwelekeo wapi upite wapi usipite nani uhusiane nae nani usihudiane nae...
Tunamuhitaji huyu Yesu maana bila mwelekeo hatutaweza fikia tunapotaka kufika.
Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia.
Yesu anaijua kesho Yetu ebu mkabidhi njia zako aziongoze...mwambie atwae miguu yako kwa uongozi wake...pasipo yeye mwenye maono tutashidwa kujizuia na kufanya yasiyo tupasa na hivyo kushidwa kufikia hatma zetu...

Mkabidhi Bwana njia zako pia umtumaini naye atafanya.

Mungu akubariki.

Monday, April 4, 2016

A VISION

Posted by Savior Ministry at 8:39 PM 0 Comments


What is a Vision?
A vision is something more important as your life is, Its something that you where created for!
Its something that caught your whole heart,something that you like and wish to do more,something that you see that its far and away from your abilities and powers, something so high but the one that your heart likes more...
Its something that you real want to work on,explore it and make others see though its not in your might at the moment!

Why A Vision is like that? A vision is always what you want to do more, something so higher, that its so far from your abilities
Why this? Its because a vision comes from the heart of God, its something so high and big, that you can't fulfill with your ability, strength or power, its something that will be released and seen by other Human beings, if only you depend fully to the source of that Vision, God- Your Creator, who put that Vision at the same day and minute He created you.

Properties/Characteristics of A Vision
1. A Vision, is always a single way. It’s something personal, its something that God put specifically into the heart of a person... Genesis37:5-11
Joseph had a Vision to be a great leader, God had put it in His heart, He was confident to tell his brothers and parents, but they didn't understand it! Why? Because a Vision is something that You and God know well, but other people come to understand it when it is revealed and opened fully.
Therefore do neither be discouraged, nor depressed when you tell others about your Vision and they seem to be far from what you see and sometimes if they turn against you or leave you....Remember, a Vision is something Personal, which You and God know well and others come to agree when they see it Revealed.
2. A Vision is something that is surely come to pass in your life, if you work on it, without hesitating or procrastinating it!
Why it will come to pass? Because its something that God kept in your heart, is something that if you listen to God and let Him lead you, Direct you, and counsel You, it surely come to pass...Psalms32:8, Isaiah48:17
A Vision is surely come to pass, but it takes along time to be totally open to others, Example: Joseph had a vision to be a great leader; he got that Vision when He was 17 Yrs, Genesis37:2 but he never became so till he was at 30's
More than 13 yrs to wait for God to make it out for you, Its a time that you need to be more than patience, unless otherwise you loose everything!
A Vision takes long time to be manifested, what you need is to wait patiently, under cover of prayers, Luke18:1 and keeping the word of God deep-inside your heart, Colossians 3:16, Psalms119:9, 11
3. Your vision may first bring you down, before it lifts you up
The story of Joseph is a very relevant example that can help you see this reality, Genesis chapters37, 38, 39, 40 and 41
Also the story of David when he was anointed to be King of Israel, After killing Goliath, he was running from one place to another, to escape a death by King Saul,1samwel 16:6-13,1Samwel17:1...1Samwel18:6....
The last Relevant example is the Vision of My Lord and my Savior, my friend and my brother  Jesus Christ, His Vision that was kept in His heart was to save the lost,1Timothy1:15,Luke19:10
In doing so He had even to endure the death of curse,” death of the cross" so that to make it be true, in doing so, He was in a grave for three days and nights, but at the end God resurrected Him and been honored more than Angels,Hebrews1:3-4 and mostly has been given the might name than any other name was at past, is at present or that will come in future, so that every knee shaft bow and every mouth shaft confess that Jesus is the LORD for the Glory of God-the Father,Philippians2:9-11
Mostly>Never loose your Vision
Its your Vision that keeps you in focus,
Your Vision provides the Force of Direction,
When you have a direction you must have a drive.
-When Alexander the Great had a vision, he conquered the world, when he lost lost it, He couldn't conquer a bottle of alcohol
-When David had a Vision,he conquered Goliath,when he lost it,he couldn't conquer his own lust
-When Samson had a Vision,he could defeat a thousand of elite men,when he lost it,he couldn't handle one woman
-When Noah had a Vision,he built an ark to preserve the human race,when he lost it,he got drunk and curse his son

Advice
Keep in touch with God,never go offline,always online with God,through Jesus!
Obey God and be ready any time to hear and do the way He wants,without asking or arguing,why?Because the Vision you have Came from God,and without His help you can't make it the way He wants it to be!
Be patient
Be prayerful
Be God's Word Reader and Doer

The Savior Ministry Live Chat

© 2016 Savior Ministry.
Powered by Themes24x7 .
back to top